Cursos carretillero Formació segons UNE:58451:2016
Llei de prevenció (31/95).
Reial Decret 1215/97 sobre l’ús d’Equips de Treball